Naudojimo taisyklės
True

Pirkimo-pardavimo taisyklės

1.    SĄVOKOS
1.1.     Pardavėjas – Alfa metalas –  MB „Alfa metalas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 304445342, buveinės registracijos adresas: Žeimenos g. 78-58, Kaunsa, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT100011347412, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
1.2.     Pirkėjas  – asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas.
Pirkėjas – vartotojas yra fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, ketinantis įsigyti iš  alfametal.lt prekių ar paslaugų asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais. Pirkėjas – verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti iš alfametalas.lt prekių ar paslaugų su verslu ar profesija susijusiais tikslais. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis veikia per įgaliotą atstovą.
1.3.     Parduotuvė  – elektroninė  alfametal.lt  parduotuvė, pasiekiama adresu  www.alfametal.lt
1.4.     Pirkimo–pardavimo sutartis    tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Parduotuvės pirkimo–pardavimo taisykles sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis.
1.5.     Prekių išdavimo vieta  – alfametal.lt priklausančių prekių užsakymo ir atsiėmimo vietos , esančios adresais:
1.5.1.    H. Ir O. Minkovskių g. 73F, Kaunas, Lietuvos Respublika.
1.6.     Taisyklės    šios nuotolinės prekių pirkimo–pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.

2.    BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1.    Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas Parduotuvėje.
2.2.    Pirkėjas prekes ir paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje.
2.3.    Prekybos veikla Parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos. 
2.4.    Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. 
2.5.    Toliau Taisyklėse sąvoka „prekės“ apima ir prekes, ir paslaugas, nebent aiškiai nurodyta ar iš konteksto akivaizdu kitaip.

3.    PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
3.1.     Pirkėjui įsigyjant prekes Parduotuvėje laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika ir su ja sutinka, taip pat sutinką jog susipažino ir suprato Baldu naudojimo ir priežiųros instrukcija, kuri pateikta 
www.alfametal.lt parduotuvėje.
3.2.    Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Parduotuvėje, užpildydamas elektroninę užsakymo formą, Pirkėjas pats yra atsakingas už duomenų teisingumą, slaptumą ir (ar) išsaugojimą. 
3.3.    Pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui.
3.4.    Pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Parduotuvėje: (i) pateikia užsakymą bei suformuoja prekių krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų ir nurodo prekių pristatymo adresą arba prekių atsiėmimo būdą, (ii) susipažinęs su Taisyklėmis pasirenka apmokėjimo būdą bei visiškai apmoka užsakymą ir (iii) Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir / ar atsiųsdamas užsakymo informaciją bei patvirtinimo pranešimą (el. paštu ir / ar telefonu) ir / ar PVM sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali užsakyti prekių.
3.5.    Iki sutarties sudarymo Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui ir kitus tarpinius patvirtinimus, pavyzdžiui, patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas ir pan.
3.6.    Pirkimo–pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3.7.    Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes.

3.9.    Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei Pirkėjas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų, Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis, Pirkėjas, Pardavėjo nuomone, atlieka didmeninius pirkimus ir / ar dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui. Didmeniniais pirkimais Pardavėjo nuožiūra gali būti pripažįstami tokie pirkimai, kai užsakomi neįprastai dideli prekių kiekiai, prekės užsakinėjamos neįprastai dažnai, taip pat vadovaujantis kitais kriterijais, leidžiančiais Pardavėjui manyti, kad prekės užsakomos ne vartojimo tikslais.

4.    PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
4.1.    Pirkėjas turi teisę:
4.1.1.    pirkti Parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;
4.1.2.    Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka; 

4.1.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju:
4.1.3.1. jei grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje.
4.1.3.2. jei grąžinama prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta, naudota ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, baldas yra nesurinktas ir nebandytas surinkti.
4.1.3.3. jei grąžinamos prekės komplektacija yra tokia pati kaip ir Pirkėjui atsiimant.  
4.1.4. Tuo atveju, kai bent viena iš esančių prekių neatitinka Taisyklių 4.1.3. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes.
4.1.5 Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šių Taisyklių 4.1.2 punkte numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, kurios buvo užsakytos ir / ar pagamintos arba gaminamos pagal individualų Pirkėjo užsakymą, specialius Pirkėjo nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos individualiems Pirkėjo poreikiams ir kurios nėra iš anksto pagamintos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.Jei užsakyti gaminiai yra pagaminti atsižvelgiant į užsakovo poreikius ir sąlygas, prekių grąžinti negalima.
4.1.6.    į kitas Taisyklėse ir / ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
4.2.    Pirkėjas įsipareigoja:
4.2.1.    sumokėti užsakytų prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes;
4.2.2.    priimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat Taisyklių nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui;
4.2.3.    patikrinti, ar įsigyta prekė yra kokybiška, ir informuoti Pardavėją (el. paštu: 
info@alfametal.lt ) apie pastebėtus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu;
4.2.4.    pasirinkęs prekių atsiėmimo būdą Prekių išdavimo skyriuje, nedelsdamas atsiimti prekes, kai tik bus informuotas apie tokią galimybę;
4.2.5.    pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą ar kitas Pardavėjo siūlomas paslaugas, sudaryti sąlygas jas teikti, taip pat tinkamai atsiskaityti už tokias paslaugas;
4.2.6.    apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos tenka Pirkėjui;
4.2.7.    nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo Registracijos duomenys, prekių pristatymo duomenys;
4.2.8.    nenaudoti Parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve;
4.2.9.    laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5.    PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
5.1.    Pardavėjas turi teisę:
5.1.1.    be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir / ar pažeidžia savo pareigas; Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius;
5.1.2.    riboti ar uždrausti didmeninius pirkimus;
5.1.3.    laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui; Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;
5.1.4.    pakeisti Taisykles, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir / ar bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje.
5.2.    Pardavėjas įsipareigoja:
5.2.1.    gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir/ar Parduotuvės 
Privatumo politikoje  nustatytus atvejus;
5.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.


6.    PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMAS
6.1.    Prekių kainos Parduotuvėje ir / ar užsakyme yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.
6.2.    Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių. 
6.3.    Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina ir paslaugų, kurias iš Pardavėjo gali užsisakyti Pirkėjas, kaina. Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos. Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka nurodoma 
Parduotuvėje .
6.4.    Prekes Parduotuvėje įsigyti galima tik atlikus išankstinį mokėjimą. Perkant prekes Parduotuvėje atsiskaityti galima Parduotuvėje nurodytais būdais. 
6.5.    Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, PVM sąskaitos faktūros, Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
6.6.    Jei Pardavėjas nustato kainos klaidą Parduotuvėje, jis nedelsiant apie tai informuoja Pirkėją. Tokiu atveju Pirkėjui suteikiama galimybė atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už tinkamą kainą.

7.    PREKIŲ PRISTATYMAS 
7.1.    Prekės pristatomos tik Lietuvoje. Galimi prekių pristatymo Pirkėjui būdai yra nurodomi Pirkėjui Parduotuvėje suformavus prekių krepšelį ir nurodžius pristatymo adresą.
7.2.    Prekių pristatymo paslauga yra mokama. 

7.3.    Pirkėjui pasirinkus prekių pristatymo paslaugą, prekių pristatymo kaina Pirkėjui yra parodoma užsakymo pabaigoje, prieš pasirenkant mokėjimo būdą ir / ar atliekant mokėjimą. Prekių pristatymo kaina sumokama iš anksto, kartu su mokėjimu už prekes.
7.4.    Prekės Pirkėjams pristatomos per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Apie tikslią prekių pristatymo datą ir laiko intervalą Pirkėjas  informuojamas el. paštu ir / ar telefonu.  Pirkėjas individualiai gali būti informuojamas ir apie kitokį prekių pristatymo laiką. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per Taisyklėse ir / ar kitur Parduotuvėje nurodytus, taip pat Pirkėjui individualiai nurodytus prekių pristatymo terminus, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.
7.5.    Prieš pristatant prekes, Pardavėjo atstovas susisiekia su Pirkėju ir suderina pristatymo detales. 
7.6.    Užsakydamas prekių pristatymo paslaugą, Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir sudaryti tinkamas sąlygas prekių iškrovimui (atrakinti vartus, pakelti užkardą, atidaryti duris ir pan.). Pristatytos prekės įnešamos tik pro duris, prekės pro balkoną ar langus nekeliamos. 
7.7.    Prekių pristatymo Pirkėjui atveju prekės iškraunamos Pirkėjo nurodytoje vienoje vietoje. Jeigu prekes reikia perstatyti ar pernešti į kitą vietą negu Pirkėjo pirmiau nurodyta prekių iškrovimo vieta, Pirkėjas tokiu prekių perstatymu ar pernešimu pasirūpina pats. 
7.8.    Jeigu sutartu pristatymo laiku ir 20 (dvidešimt) po jų einančių minučių Pirkėjas nepasitinka Pardavėjo atstovų Pirkėjo užsakyme nurodytu iškrovimo adresu, krovinys laikomas nepristatytu dėl Pirkėjo kaltės. Tokiu atveju Pirkėjo užsakytos prekės grąžinamos į artimiausią Prekių išdavimo skyrių ir Pardavėjo atstovas su Pirkėju sutaria kitą artimiausią pristatymo datą. Prekių išdavimo skyriuje prekės saugomos iki artimiausio pristatymo laiko, bet ne ilgiau negu 7 dienas. Po šio termino, Pirkėjo užsakymas atšaukiamas 8.5. punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas, pageidaujantis, kad Pardavėjas pakartotinai pristatytų užsakytas prekes, prieš užsakytų prekių pristatymą privalo Pardavėjui sumokėti pakartotinį prekių pristatymą naujai sutartu laiku pagal pirmojo prekių pristatymo įkainius.  
7.9.    Prekių pristatymo paslauga neapima prekių užnešimą į butą arba gyvenamajį namą. 
7.10.     Maksimalus vieno užsakymo dydis yra 500 kg arba 6 m3. Jeigu užsakytų prekių svoris arba tūris didesnis, prekių pristatymo mokestis didėja atitinkamai (pvz., jeigu 501 kg arba daugiau, mokama kaip už du užsakymus ir t. t.).
7.11.    Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.
7.12.    Nustačius prekių kokybės ir / ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės, kuri neatitinka kokybės ir/ar asortimento, negali priimti. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime ir / ar užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas. Jeigu nustatomas prekių kiekio neatitikimas, apie prekių trūkumą Pirkėjas taip pat privalo pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime ir / ar užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas.
7.13.    Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.
7.14.    Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Perduodant prekes iš Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Pardavėjo Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą.
7.15.    Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats negali atsiimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių pavėluotu pristatymu ir / ar nepristatymu.
7.16.    Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. 

8.    PREKIŲ ATSIĖMIMAS, SAUGOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 
8.1.    Jei Pirkėjas neužsako prekių pristatymo paslaugos, užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiimti nemokamai Prekių išdavimo skyriuje. 
8.2.    Paruošus atsiimti prekes, Pirkėjas gauna patvirtinimo pranešimą apie galimybę jas atsiimti. Pirkėjas, atvykęs atsiimti prekių į Prekių išdavimo skyrių, privalo su savimi turėti ir Pardavėjo atstovui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat prekių užsakymo informaciją/ patvirtinimo pranešimą, Pardavėjo elektroninėmis ryšio priemonėmis persiųstą Pirkėjui. Pirkėjui nepateikus šių dokumentų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti Pirkėjui išduoti prekes. 
8.3.    Užsakytas prekes Pirkėjas privalo atsiimti ne vėliau kaip per 6 (šešias)  dienas po to, kai Pardavėjas elektroninėmis ryšio priemonėmis informavo Pirkėją apie galimybę atvykti ir atsiimti užsakytas prekes.
8.4.    Pirkėjui atsiėmus prekes, laikoma, kad jos buvo perduotos (pristatytos) Pirkėjui. 
8.5.    Pirkėjui neatsiėmus prekių per 6 (šešias) dienas nuo informavimo apie galimybę atvykti ir atsiimti užsakytas prekes, arba 7.8 punkte nurodytu atveju, Pirkėjo užsakymas atšaukiamas ir Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus, atskaičius prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas, per 5 (penkias) darbo dienas. 

9.    PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA
9.1.    Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Jei prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta prekės aprašyme.
9.2.    Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
9.3. Baldams pagal įstatymą suteikiama garantija iki 24 mėnesių, priklausomai nuo įsigyto baldo. Baldo konstrukcijai suteikiama 24 mėnesių garantija, kitoms baldų dalims suteikiama 12 mėn. garantija. Garantija taikoma tik toms prekėms, kurios naudojamos buityje, t.y. nėra naudojamos komercinei veiklai vykdyti.

9.4 LR CK 6.338 str. nustato terminus reikalavimams dėl Prekių trūkumų pareikšti.
9.5. Garantija taikoma Lietuvos Respublikos teritorijoje
9.6. Garantija taikoma gaminio kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės.
9.7. Garantiniu laikotarpiu nustatytus baldų kokybinius neatitikimus ištaisysime, arba pakeisime kokybiškais savo sąskaita.
9.8. Jei užsakyti gaminiai yra pagaminti atsižvelgiant į užsakovo poreikius ir sąlygas, prekių grąžinti negalima.
9.9. Baldų kokybės trūkumais nelaikoma ir garantijos sąlygos netaikomos:
9.9.1. Kai baldai atitinka Pardavėjo pateiktą kokybės standartą
9.9.2. Esant natūraliam baldo nusidėvėjimas ar jo savybių pakitimas, dėl galimų ant tekstilės, audinių susidariusių raukšlių ir pan.
9.9.3. Baldų audiniams, natūraliai odai ir bendrai baldo išvaizdai
9.9.4. Natūralaus medžio tekstūros, tekstilės, audinio ar odos atspalvio nevienodumams
9.9.5. Baldai buvo sugadintas dėl pirkėjo kaltės: naudojant ne pagal paskirtį, tyčinio sugadinimo, ne Pardavėjo montavimo ar remonto metu, gaisro, medžiagų, skysčio, gyvūnų ir dėl kitų išorinio poveikio atsiradusių pažeidimų
9.9.6. +/- iki 5 cm baldų matmenų neatitikimams, lyginant su Parduotuves pateikiamais duomenimis
9.9.7. Tarp Pirkėjui pateiktų tekstilės, audinių, medienos pavyzdžių (sandėlyje, internetinės svetainės ir kt.) ir prekės yra galimi atspalvių, tekstūros skirtumai
9.9.8. Naujiems baldams skleidžiant kvapą, kuris vėdinant patalpas išnyksta
9.9.10. Baldų tekstilės ar natūralios odos laisvumas ant baldo galimas, nes atsiranda dėl natūralaus audinio tempimosi
9.9.11. Kai Pirkėjas baldus užsisako skirtingu metu, prekės gali būti gaminamos skirtingu metu, todėl gali skirtis tekstilės, audinio, medienos ir kt. atspalviai
9.9.12. Kai pirkėjas nesilaikė baldų ir priežiūros instrukcijos
9.9.13. Baldams, kurių trūkumai, defektai su Pirkėju buvo aptarti iš anksto.
9.10.Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK 6.362 str.
9.10.1. Pirkėjas negali grąžinti prekių, kurios buvo užsakytos ir / ar pagamintos arba gaminamos pagal individualų Pirkėjo užsakymą, specialius Pirkėjo nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos individualiems Pirkėjo poreikiams ir kurios nėra iš anksto pagamintos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.
9.10.2. Už gražinamo daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.
9.10.3. Pardavėjas priima gražinamą daiktą tik tada kai:
9.10.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje ar kitos rūšies tvarkingoje pakuotėje;
9.10.3.2. grąžinama prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta, naudota ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, baldas yra nesurinktas ir nebandytas surinkti.
9.10.3.3. jei grąžinamos prekės sukomplektuotos yra taip pat kaip ir Pirkėjui atsiimant.
9.11. Esant nekokybiškai prekei, bendru sutarimu Pirkėjas turi teisę pasilikti prekę su defektais bei atgauti dalį už tokią prekę sumokėtos kainos.


11.    NUOLAIDOS IR AKCIJOS
11.1.    Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas, taikyti nuolaidas Parduotuvėje. 
11.2.    Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ar akcijomis, yra pateikiama Parduotuvėje, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas. . 
11.4.    Kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma. 
11.5.    Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar nuolaidų taikymo sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų ir nuolaidų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento. 

12.    ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
12.1.    Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkimo/Registravimo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia Pirkimo/Registravimo formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2.    Pirkėjas atsako už Pirkimo/Registravimo formos duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi ar prekes arba paslaugas įsigyja trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui. 
12.3.    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir / ar Pirkimo–pardavimo sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.4.    Pardavėjas atsako už Parduotuvės veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.
12.5.    Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
12.6.    Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.
12.7.    Pardavėjas neatsako už Pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir / ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.

13.    INFORMACIJOS TEIKIMAS
13.1.    Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Ši laikoma gauta Pirkėjo praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
13.2.    Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
13.3.    Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais, taip pat Parduotuvės skyriuje 
„Kontaktai“  nurodytais kontaktiniais adresais.

14.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14.1.    Visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Parduotuvės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
14.2.    Taisyklėms ir Pirkimo–pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.3.    Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
14.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.